• Εκτοπία όρχεων.
 • Συστροφή όρχεων vs συστροφή κύστεως Morgani.
 • Ορχεοεπιδιδυμίτιδα.
 • Έλεγχος υπογονιμότητος του άρρενος. Κιρσοκήλη.
 • Διόγκωση όρχεως. Ορχεοεπιδιδυμίτιδα vs. ‘Oγκος όρχεως.
 • Αζωσπερμία-ολιγοσπερμία. Ποιότητα του ορχικού παρεγχύματος
  της επιδιδυμίτιδος και του σπερματικού πόρου.
 • Κήλες του οσχέου, βουβωνοκήλη, οσχεο-κήλη, κιρσοκήλη,
  υδροκήλη, σπερματοκήλη, αιματοκήλη.
 • Κακώσεις οσχέου.